اعضای تیم ما

20 / 100

زیپ لاین رویای پرواز اولین و بزرگترین سازنده زیپلاین استاندارد در ایران

زیپ لاین رویای پرواز اولین و بزرگترین سازنده زیپلاین استاندارد در ایران
مهندس یونس ترابی مدیر عامل – مدیر اجرایی و عملیاتی پروژه ها
اعضای تیم ما 1 زیپلاین رویای پرواز
مهندس علی رجایی طراح و مدیر داخلی

زیپ لاین رویای پرواز اولین و بزرگترین سازنده زیپلاین استاندارد در ایران

زیپ لاین رویای پرواز اولین و بزرگترین سازنده زیپلاین استاندارد در ایران

ساخت زیپلاین طراحی زیپ لاین اجرای زیپلاین

زیپ لاین رویای پرواز اولین و بزرگترین سازنده زیپلاین استاندارد در ایران

ساخت زیپلاین طراحی زیپ لاین اجرای زیپلاین

زیپ لاین رویای پرواز اولین و بزرگترین سازنده زیپلاین استاندارد در ایران

ساخت زیپلاین طراحی زیپ لاین اجرای زیپلاین